List of Chief Justices Of India from 1950-2019 Pdf Download - 1

Name Tenure
Harilal J. Kania 1950 – 1951
M. Patanjali Sastri 1951 – 1954
Mehar Chand Mahajan 1954 – 1954
B.K. Mukherjee 1954 – 1956
S.R. Das 1956 – 1959
Bhuvaneshwar Prasad Sinha 1959 – 1964
P.B. Gajendragadkar 1964 – 1966
A.K. Sarkar 1966 – 1966
K. Subba Rao 1966 – 1967
K.M. Wanchoo 1967 – 1968
M. Hidayatullah 1968 – 1970
J.C. Shah 1970 – 1971
S.M. Sikri 1971 – 1973
A.N. Ray 1972 – 1977
M.H. Beg 1977 – 1978
Y.V. Chandrachud 1978 – 1985
P.N. Bhagwati 1985 – 1986
R.S. Pathak 1986- 1989
E.S. Venkataramiah 1989 – 1989
Sabyasachi Mukerjee 1989 – 1990
Ranganath Mishra 1990 - 1991
K.N. Singh 1991 – 1991
M.H. Kania 1991 - 1992
Lalit Mohan Sharma 1992 – 1993
M.N. Venkatachaliah 1993 - 1994
J.S. Verma 1997 - 1998
A.S. Anand 1998 – 2001
S.P. Bharucha 2001 - 2002
B.N. Kirpal 2002 – 2002
G.B. Patnayak 2002 – 2002
V.N. Khare 2002 – 2004
S. Rajendra Babu 2004 – 2004
R.C. Lahoti 2004 – 2005
Y.K. Sabharwal 2005 – 2007
K.G. Balakrishnan 2007 – 2010
S.H. Kapadia 2010 – 2012
Altamas Kabir 2012 – 2013
P. Sathasivam 2013 – 2014
Rajendra Mal Lodha 2014 – 2014
H.L. Dattu 2014 – 2015
T.S. Thakur 2015 – 2017
J.S. Khehar 2017 –2017
Dipak Misra 2017-2018
Ranjan Gogoi 2018- Incumbent
 

Related Questions