Top 100+ Mahajanapadas and Magadha Empire Gk Questions and Answers - 1

Question: 1

When Alexander invaded India, who was the rulers of Magadha?

(A) Mauryas

(B) Nandas

(C) Shishunagas

(D) Haryankas

Ans: B

Nandas

Question: 2

In ancient India, the earliest capital of Magadha kingdom was at

(A) Pataliputra

(B) Varanasi

(C) Vaishali

(D) Rajgir

Ans: D

Rajgir

Question: 3

Who was the founder of Nanda dynasty?

(A) Bimbisara

(B) Dhanananda

(C) Ajatasatru

(D) Mahapadmananda

Ans: D

Mahapadmananda

Question: 4

Who founded Pataliputra?

(A) Mahapadmananda

(B) Ashoka

(C) Bimbisara

(D) Udayin

Ans: D

Udayin

Question: 5

The list of sixteen Mahajanapadas is available in

(A) Samyukta Nikaya

(B) Mahabharat

(C) Chhandogya Upanishad

(D) Anguttar Nikaya

Ans: D

Anguttar Nikaya

Related Questions